Luxemburg, 9. Oktober 2018 – Votum Klima hat die Parteiprogramme im Licht ihrer 15 Wahlforderungen für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit analysiert (1). Die Plattform, welche 24 luxemburgische Nichtregierungsorganisationen aus den Bereichen Umwelt- und Naturschutz, Entwicklung, Energie, Finanzen und Soziales vereint (2), appelliert weiterhin an alle politischen Parteien sowie an die künftige

Lëtzebuerg as ee vun 9 Siten fir d’Missioun Klima vu GROW. Matt Hellef vun 1000 Capteuren a mobilen Technologien sollen intresséiert Bierger, Gärtner a Bauren d‘Méiglechkeet kréien Buedemparameter wéi Fiichtegkeet an Temperatur ze moossen, hir Biedem besser kennenzeléiren an déi erhuewen Daten ze deelen an ze notzen. GROW get vun